Skip to content
Home » (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัปเดตใหม่

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ | นักวิชาการจัดเก็บรายได้ อัปเดตใหม่

มาดูหัวข้อ “นักวิชาการจัดเก็บรายได้ – (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ” ในหมวดหมู่: Best Digital Marketing Blogs ได้รับ Royajade.com เรียบเรียงจาก แหล่งข้อมูลมากมายบนเครือข่ายโซเชียลและอินเทอร์เน็ต บทความโดยผู้เขียน BornExam สอบราชการ มี การดู 940 ครั้ง และได้รับคะแนนสูงด้วย มีการกดชอบ 4 ครั้ง.

อ้างถึงบทความด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ นี้ ผลงานใดๆ โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างบทความหรือดูบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในหัวข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ในส่วนบทความที่เกี่ยวข้อง.

ดูวิดีโอในหัวข้อ: นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ด้านล่างเป็นวิดีโอรายละเอียดในหัวข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ – (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ. ดูอย่างระมัดระวังและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณกำลังอ่าน!

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ
(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ – นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และรายละเอียดในหัวข้อนี้

คำอธิบายของธีมนักวิชาการจัดเก็บรายได้:

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
คุณวุฒิการศึกษา
ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
การจัดการการคลัง บริหารธุรกิจ
เงินเดือนที่จะได้รับ 15,060 บาท
ขอบเขตเนื้อหาที่สอบอ้างอิงปี 2562
1. พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
4. พระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจ
เฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
5. ความรู้เกี่ยวกับการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
6. ความรู้เกี่ยวกับวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 และที่แก้ไขเพิ่มเติม)
7. ความรู้เกี่ยวกับการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ใน
ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543)
8. ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียน
ทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระภาษีลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน
9. ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งที่สมัครสอบ
แนวข้อสอบ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
=============================================
lazada : https://bit.ly/3pS9sJd
=============================================
shopee : https://bit.ly/3bEZaEl
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ท้องถิ่น 64
=============================================
lazada : https://bit.ly/3wM4xu0
=============================================
shopee : https://bit.ly/3nE2THI
=============================================
หนังสือเตรียมสอบ ก.พ.64
=============================================
lazada : https://bit.ly/2V1mBCE
=============================================
shopee : https://bit.ly/3jJhLTW
=============================================
หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการ
ทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิชาการภาษี การจัดเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายได้อื่นๆภายใต้การกำกับ
แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ช่วยรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะ
ทางด้านเศรษฐกิจเบื้องต้น เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาประกอบการวางมาตรการ หรือแนวทางการจัดเก็บ หรือ
ปรับปรุงอัตราภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ให้มีความเหมาะสม
1.2 รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ ของรัฐและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ทราบว่าการเก็บภาษีค่าธรรมเนียมหรือรายได้อื่นๆ สามารถทำได้จำนวน
เท่าไร อันจะนำไปสู่การคาดประมาณการรายได้และรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปีงบประมาณ
ถัดไปได้
1.3 ร่วมสำรวจพื้นที่กับกองช่าง กองสาธารณสุขและส่วนราชการต่างๆ เพื่อให้ได้ข้อมูล
ของผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ที่อยู่ในข่ายต้องชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียมประเภทต่างๆ และติดตามจัดทำ
หนังสือเตือนผู้ประกอบการในข่ายชำระภาษีหรือค่าธรรมเนียม มาชำระเพื่อแจ้งให้ผู้เสียภาษีทราบ
1.4 จัดเก็บและออกใบเสร็จ ภรด. ,ภป., ภบท., ใบเสร็จทั่วไปฯ เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
ในการรับเงินของหน่วยงาน พร้อมเร่งรัด ติดตาม ลูกหนี้และผู้ที่อยู่ในข่ายการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
เพื่อติดตามลูกหนี้ค้างชำระให้มาชำระภาษีให้ครบถ้วนรวมถึงรับและตรวจแบบแสดงรายการทรัพย์สินและ
เสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อใช้ในการประเมินและคำนวณภาษี
1.5 จัดทำรายงานเกี่ยวกับรายได้ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดเก็บ เพื่อพร้อมที่จะ
ปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง ทันสมัย และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติในการประมวลผลจากจัดเก็บรายได้
1.6 รวบรวมข้อมูลที่ออกสำรวจลงในข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการนำมาประกอบการจัดเก็บรายได้ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
1.7 ควบคุมการจัดทำคำสั่ง ประกาศเกี่ยวกับทรัพย์สินประเภทต่างๆ เพื่อให้ประชาชน
มายื่นแบบชำระภาษีตรงตามกำหนดเวลาและให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามกฎหมาย รวมถึงจัดทำ รวบรวม
ข้อมูลส่งงานนิติการในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
1.8 ส่งเสริมจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ หนังสือประชาสัมพันธ์ ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ
เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกี่ยวกับการชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ
1.9 จัดทำระบบฐานข้อมูลและบันทึกข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินทั้งหมดที่อยู่ในข่ายชำระ
ภาษีลงในระบบฐานข้อมูล เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
1.10 รับคำร้องเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ชำระ
ภาษี และศึกษาข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อใช้จัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องโปร่งใสและเป็นธรรม
1.11 ….
2. ด้านการวางแผน

จัดเก็บรายได้ เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ผู้ชำระภาษี
3. ด้านการประสานงาน

4. ด้านการบริการ

See also  Rov:เซ็ทไอเท็มคู่ที่จะทำให้ Eland'Orr เก่งในเลทเกม!! | elandorr rov ใหม่
See also  $50,000 On Fruit Party Bonus Buys!! | fruit party อัปเดตใหม่

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อ (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ ในส่วนความคิดเห็นหรือดูบทความเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้.

See also  Wotv Raid Level 100 Solo Clear Bb!! Violet Beats Persona 5 By Herself (Ffbe War Of The Visions) | ffbe wotv wiki อัปเดตใหม่

ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ด นักวิชาการจัดเก็บรายได้

ด้านล่างนี้คือผลการค้นหาของ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ จากไซต์ Bing คุณสามารถอ่านเพิ่มเติมได้หากต้องการ


บทความ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ – (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ รวบรวมโดยเราจากแหล่งต่างๆ ในเน็ต หากคุณพบว่าบทความนี้มีประโยชน์สำหรับคุณ สนับสนุนด้วยการแชร์ให้คนอื่นดู! ขอบคุณ!

รูปภาพของเนื้อหา นักวิชาการจัดเก็บรายได้

รูปภาพหัวข้อ (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ ใช้เพื่ออธิบายบทความเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาของบทความมากขึ้น ดูภาพที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมในส่วนความคิดเห็นหรือดูบทความที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมหากคุณต้องการ

(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ
(ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

ให้คะแนนบทความในหัวข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้

 • ผู้เขียน: BornExam สอบราชการ
 • การดู: การดู 940 ครั้ง
 • หมื่น: มีการกดชอบ 4 ครั้ง
 • วันที่อัพโหลดวิดีโอ: 2 พ.ย. 2020
 • Url video: https://www.youtube.com/watch?v=sIiVlRor9Og

คำค้นในบทความ (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ

 • Vlog
 • สอบ
 • กพ
 • ท้องถิ่น
 • ข้าราชการ
 • สอบราชการ
 • วิธีสมัคร
 • การสอบราชการ
 • วิชาที่ใช้สอบ
 • ความรู้ที่ต้องใช้
 • คุณวุฒิการศึกษา
 • เงินเดือน
 • ขอบเขตเนื้อหาที่สอบ
 • หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
 • ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
 • บัญชี
 • พาณิชยศาสตร์
 • เศรษฐศาสตร์ การจัดการการคลัง
 • บริหารธุรกิจ
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(ท้องถิ่น #2562 #: ##นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) #คุณวุฒิการศึกษา #ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ


ดูวิดีโอเพิ่มเติมในหัวข้อ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ บน Youtube


นอกจากนี้ คุณสามารถดูข่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำหลัก นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ในจดหมายข่าวฉบับล่าสุดของเรา.

คุณเพิ่งดูบทความในหัวข้อเสร็จแล้ว นักวิชาการจัดเก็บรายได้ – (ท้องถิ่น 2562 : #นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ) คุณวุฒิการศึกษา ขอบเขตเนื้อหาที่ออกสอบ. หากคุณพบว่าข้อมูลในบทความนี้มีประโยชน์ โปรดแบ่งปัน ขอบคุณมาก.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *